Workshop om PRI gav inspiration till regionala utvecklings- och innovationsstrateger

Partnerskap för Regional Innovation (PRI) var temat för en internationell workshop som hölls under Aries4-projektets face-to-face möte i Karlstad den 25 oktober 2023. Johan Stierna, forskare vid EU-kommissionens Joint Research Centre (JRC), argumenterade för vikten av att vara proaktiv i den pågående transformationen av mobilitet, energi och samhälle.

– Parallellt med vår tids stora utmaning klimatförändringarna pågår en historisk omställning när det kommer till både mobilitet, energi och samhällsystem. Det är en transformation som kräver ett vägval för alla EU:s territorier, regioner och aktörer. Antingen kan man proaktivt förändra eller passivt förändras och riskera att hamna utanför, säger Johan Stierna, huvudforskare vid pilotstudien för Partnerships for Regional Innovation (PRI) vid EU-kommissionens Joint Research Centre.

PRI ska stärka EU:s innovationsarbete

aries4 consortie karlstad workshop1 4bc0fPositiva regionala erfarenheter från arbetet med strategier för smart specialisering runtom i EU ligger till grund för EU-kommissionens satsning på Partnerskap för Regional Innovation (PRI). Inom PRI testas olika verktyg med syfte att förstärka samordningen av och inriktningen på innovationsarbetet, både på regional nivå, nationell nivå och EU-nivå, samtidigt som innovationsklyftan i EU tacklas. PRI är ett arbetssätt som ska vara förankrat i EU:s politiska ramverk och därmed stödja genomförandet av klimatpolitiken i Europeiska Gröna Given, forsknings- och innovationsprogrammet Horizon Europe, sammanhållningspolitiken i Cohesion Policy och det ekonomiska återhämtningspaketet NextGenerationEU.

Johan Stierna poängterade att den pågående omställningen är en ödesfråga. Hur aktörer och företag agerar på lokal nivå, regional nivå, nationell nivå och EU-nivå är avgörande för konkurrenskraften, hållbarheten och säkerheten på alla nivåer i samhället.

– Det här är ett högriskspel där EU är utsatt för stor konkurrens från framför allt Kina och USA. Man kan inte motstå denna förändring. Gör man det är man utan jobb om 10 år. Det kommer att finnas vinnare och förlorare i transformationen. Därför är det också viktigt att titta på rättviseperspektivet och konsekvenser som omställningen har på den sociala hållbarheten.

Men vad behöver då göras? Det handlar enligt Johan Stierna bland annat om att ställa om från ett centraliserat system till ett decentraliserat, att placera tillverkningsindustri nära energiproduktion, att använda cirkulära metoder och modeller samt att skapa lokala och regionala värdekedjor.

– EU satsar mycket pengar i tusentals regionala utvecklingsprojekt runtom i EU:s regioner. På regional nivå är det viktigt att beslutsfattare utvecklar egna system för att kunna följa upp de projekt som pågår och involverar regionens aktörer. Regionerna måste alltså, vid sidan om monitoreringen av regionens utveckling, även titta på de insatser som pågår och hur deras resultat kan användas. Dessutom måste fungerande strategier spridas och exporteras så att andra regioner kan lära sig, säger Johan Stierna.

Behov av ändrade synsätt och kombinerade policys

Efter föreläsningen hölls ett uppföljande pass där regionala strateger för smart specialisering, så kallade S3 Managers, i de deltagande regionerna i ARIES4-projektet diskuterade egna erfarenheter av arbetet med strategier för hållbar smart specialisering.

– Vi har på regional nivå lång och stor erfarenhet av olika policys för teknik, innovation och tillväxt. Nu måste vi öppna upp dessa silos, vi måste ändra synsättet och kombinera olika policys. Det är inte lätt, utan kommer att innebära mer komplexa regionala program som kombinerar olika policyverktyg. Det är bara så vi kan nå resultat, säger Luis Goñi, regional strategichef vid Sodena, som på uppdrag av den spanska regionen Navarras regering arbetar med att samordna och genomföra den regionala strategin för smart specialisering.

Han fick medhåll av de andra strategerna som tillade att nya arbetssätt måste präglas av en uttalad inriktning.

– Det är viktigt att peka ut en hållbar riktning på det regionala arbetet. Att köra ”Business as usual” och enbart lägga till ett hållbarhetsperspektiv kommer inte att fungera, säger Anders Olsson, forsknings- och innovationsstrateg vid Region Värmland.

Företagen behöver mer kunskap- och erfarenhetsutbyte

En annan utmaning för omställningen på lokal och regional nivå är företagens brist på kunskap om centrala begrepp och arbetssätt som cirkularitet och värdekedjor, det vill säga att nyttja, återvända och återvinna resurser för att undvika slutgiltigt avfall.

– Inom dansk robot- och tillverkningsindustri tittar vi just nu på cirkulär ekonomi, värdekedjor indikatorer för hållbar utveckling. Vilka data ska företagen samla in och hur ska monitoreringen se ut? Företagen vill vara med i detta men på grund av brist på kunskap och erfarenhet och eftersom det inte finns någon standard väntar många på att någon annan ska ta täten. Jag tror vi behöver länka ihop företag på lokal nivå, jobba i en lokal kontext, säger Julie Clausen, projektledare vid Danske Teknologiske Institut, en oberoende organisation som har som mål att främja teknisk innovation, konkurrenskraft och hållbar utveckling i Danmark och internationellt.