Background

РЕЗЮМЕ

              Както посочва Европейската комисия, интелигентната специализация е иновативен подход, който цели насърчаване на растежа и заетостта в Европа, като се даде възможност на всеки регион да определи и развие собствените си конкурентни предимства. Тя обединява усилията на местните власти, академичните среди, бизнеса и гражданското общество за определяне и прилагане на дългосрочни стратегии, ориентирани към растеж, подкрепени от фондовете на ЕС. До момента в Европа са разработени повече от 120 стратегии за интелигентна специализация. Понастоящем интелигентната специализация е изправена пред сериозна еволюция с предложението за преминаване от настоящата стратегия за интелигентна специализация (S3) към стратегии за интелигентна специализация за устойчив и приобщаващ растеж (S4+). Както е отбелязано в неотдавнашен доклад, публикуван от Съвместния изследователски център на Европейската комисия, "S4+ означава засилване на политическия подход S3, ориентиран към мисиите, с неутралност, насоченост и системен подход за включване на регионите в европейските инициативи, свързани с мисиите. S4+ предполага промяна в начина, по който регионите могат да обмислят определянето на политическите приоритети за стимулиране на технологичните иновации и техните отговори на регионалните обществени предизвикателства. Тази нова парадигма в стратегията за интелигентна специализация на регионите свързва тези стратегии и участници на регионално и национално равнище с политиките на ЕС, като например Европейската зелена сделка и новата европейска промишлена стратегия за устойчиво възстановяване на новата зелена и цифрова икономика, както и с Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие. В този смисъл тя пренасочва интелигентната специализация към новия политически дневен ред на ЕС, за да се използват безпрецедентните инвестиции на ЕС за създаване на работни места на местно равнище в периода на възстановяване след Ковид пандемията. Този революционен преход от S3 към новата S4+ изисква сътрудничеството и съгласуването на всички участници в стратегиите за интелигентна специализация: 


  • (1) образованието, и по-специално висшето образование (ВО) и професионалното образование и обучение (ПОО), 
  • (2) публичния сектор, и по-специално структурите, участващи в проектирането и разработването на интелигентна специализация, 
  • (3) бизнес сектора, като се обръща специално внимание на компаниите, принадлежащи към приоритетните сектори на всеки регион, 
  • (4) обществото като цяло. 


Устойчивостта е многостранна концепция, която обхваща технологични, културни, екологични, социални и икономически аспекти. Всеки икономически субект се сблъсква с различни предизвикателства и изисква различни решения, когато се изправя пред тях. Освен това политиките, основани на мястото, като например интелигентната специализация, могат да бъдат много ефективни за насърчаване на устойчивостта поради използването на конкурентни предимства, но в същото време те изискват голям брой сравнителни анализи и взаимно обучение. Поради всички тези причини съвместното създаване и споделяне на знания е от съществено значение за появата на устойчиви стратегии за специализация, както между участниците в местните иновационни екосистеми, така и между самите региони. Алиансите за иновации са отличен инструмент за такова вътрешнорегионално и междурегионално сътрудничество, тъй като са създадени, за да насърчават именно тези два вида взаимодействие. 

aries4 logo color bg transperent