Objectives

Цели

01
Да се насърчи създаването и обмена на знания между участниците в S3 (университети, организации за професионално обучение, публичен сектор, бизнес сектор и обществото като цяло) от няколко европейски региона с цел укрепване на доказателствената база за разработването и прилагането на регионални стратегии за интелигентна специализация и осигуряването на инструментариум за нейния мониторинг.
02
Да се стимулира корпоративната социална отговорност и прехода към по-устойчиви бизнес модели чрез разработване на обучителен материал, базиран на добри практики, изграждане на инструмент за анализ, предназначен за компании, и идентифициране и предоставяне на умения, необходими на мениджърите на компанията за осъществяване на прехода.
03
Да се стимулират предприемачески нагласи и умения сред участниците в регионалните иновационни екосистеми, с фокус върху студенти и ученици в професионални гимназии, и да се адресира това предприемачество към предизвикателствата на устойчивия преход.
04
Да се създадат комуникационни структури за насърчаване на взаимодействието в рамките на регионите и между тях, като бързо се предават и разпространяват получените знания в останалите европейски региони.

aries4 logo color bg transperent