WPs & Deliverables

РАБОТНИ ПАКЕТИ И РЕЗУЛТАТИ

Image


РП1 Управление и координиране на проекта

Резултати:        Краен отчет на проекта


Image

 
РП2 Споделяне на знания за успешно внедряване на S4

Резултати:        Каталог с индикатори за устойчивост

Доклад:             Ефективни политически инструменти при въвеждането на S4

Image

РП3 Обучение по устойчивост за компании и организации

Резултати:    Програма за учене през целия живот за мениджъри на компании в областта на устойчивото развитие

                        Онлайн инструмент за самооценка на компании

Image

РП4 Организиране на предизвикателствата за устойчиво развитие за студентите от ВУЗ и ППО

Резултати:                                   Инструкции за провеждане на уъркшопове CRE8® S4

Доклад за добри практики:    Сборник с проблеми и решения от регионалните уъркшопове CRE8® S4

Image

РП5 Въздействие и разпространение на резултатите на регионално и европейско ниво  

Резултати:          Уеб страница с онлайн инструмент за мониторинг

                              Комуникационен инструментариум за компании

aries4 logo color bg transperent