Partnership

КООРДИНАТОР § ПЪЛНОПРАВНИ ПАРТНЬОРИ

Роля: Координатор

Опит: UPNA е интердисциплинарен държавен университет в малкия и силно индустриализиран регион Навара в Северна Испания. Като публична институция стратегическите планове на UPNA винаги са отчитали съответствието със стратегическите приоритети и цели на правителството на Навара. В този смисъл най-новият стратегически план е съобразен със Стратегията за интелигентна специализация, прилагана от правителството на Навара, и с изпълнението на програмата до 2030 г. UPNA поддържа силни връзки с участниците в Навара S3 чрез фондацията "Университет-общество", която предлага широк каталог от програми за продължаващо обучение и обучение в предприятията, и най-вече чрез своите изследователски институти, чийто ръководител на отдел "Бизнес развитие" поддържа постоянни контакти с всички клъстери в Навара и насърчава сключването на договори за трансфер на технологии и съвместно участие в изследователски проекти. Освен това UPNA участва активно в първото проучване на инициативата "Висше образование за интелигентна специализация", в което Навара е включена като регион.

Контактно лице: Martin Larraza

mail: aries4@unavarra.es

www: https://www.unavarra.es/home

АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ

Роля: Aсоцииран партньор

www:  https://www.enercluster.com/

aries4 logo color bg transperent